Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling en verzending
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16 – Stofeigenschappen
Artikel 17 – Zorg voor uw gymnastische kleding
Artikel 18 – Overige richtlijnen voor het gebruik van gymnastische materialen en hulpmiddelen
Artikel 19 – Privacy
Artikel 20 – Toepasselijk recht
Artikel 21 – Informatieplicht
Artikel 22 – Merkenrecht

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, vereniging of andere rechtspersoon en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Retourformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

ReaL-Sports Nederland

ReaL-Sports

Kamer van Koophandel Nr. 63301032
BTW nummer NL193528307B02
IBAN NL90RABO0303592818
BIC RABONL2U
 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van ReaL-Sports bij de uitvoering van opdrachten die afkomstig zijn van consumenten, zakelijke klanten, bedrijven of verenigingen cq. groepsbestellingen. Voor groepsbestellingen en verenigingen ook wel genoemd special orders  gelden aanvullende voorwaarden zie artikel 6

Wanneer u een online aankoop bij ReaL-Sports doet, worden deze algemene voorwaarden aan u aangeboden voordat u de koop sluit. Als u de checkbox aankruist, gaan wij ervan uit dat u onze algemene voorwaarden aandachtig heeft gelezen, en u hier vervolgens mee akkoord gaat.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. ReaL-Sports is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als  ReaL-Sports gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ReaL-Sports  niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. ReaL-Sports kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ReaL-Sports onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ReaL-Sports is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ReaL-Sports passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal ReaL-Sports daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. ReaL-Sports kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ReaL-Sports op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. ReaL-Sports zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het postadres van ReaL-Sports waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij ReaL-Sports deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Uitgesloten hiervan zijn artikelen die speciaal voor uw vereniging of groep worden gemaakt/samengesteld, ook wel special orders genoemd. Zodra uw betaling is ontvangen wordt uw bestelling in werking gezet, vandaar dat wij uw betaling zien als bevestiging waardoor artikelen die speciaal voor u worden gemaakt / samengesteld uitgesloten zijn van herroeping. Let op; Deze afwijkende voorwaarden zijn voor groepsbestellingen en/of teamorders (Bestellingen met meer dan 6 dezelfde artikelen ongeachte de maatvoering). Nabestellingen van groepsbestellingen/teamorders indien het niet een in-stock pak betreft maar een pakje welke speciaal aangepast is naar uw wensen is mogelijk vanaf 6 stuks mits anders overeen gekomen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat uw bestelling in uw bezit is.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post of e-mail via onze website) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Bedenktijd

De bedenktijd geldt uitsluitend voor webwinkel aankopen en niet voor aankopen indien deze gekocht is een fysieke locatie. Op een fysieke locaties kunt u het product bekijken, beoordelen en eventueel passen. Bij aankopen via een webwinkel kan dit niet. Vandaar dat u recht heeft op een bedenktijd.

Op alle artikelen in onze webwinkel (m.u.v. de artikelen die speciaal voor u worden gemaakt / samengesteld, ook wel special orders genoemd) geldt een bedenktijd van 14 dagen nadat u uw bestelling heeft ontvangen. Let op: Afwijkende voorwaarden voor groepsbestellingen en/of teamorders (Bestellingen met meer dan 6 dezelfde artikelen ongeachte de maatvoering)

U geeft binnen de bedenktijd van 14 dagen aan schriftelijk per post, per e-mail of u meldt uw retour aan via uw account op onze website. Zodra u heeft aangegeven gebruikt te maken van uw recht om de overeenkomst te annuleren stuurt u uw bestelling binnen 14 dagen retour, samen met een volledige omschrijving van de herroeping. U bent niet verplicht een reden aan te geven, maar dit helpt ons wel onze dienstverlening te verbeteren.

Gevolgen van het gebruik maken van de bedenktijd

Zodra wij uw bestelling in originele, ongebruikte staat retour hebben ontvangen (Test en/of past u de artikelen uitsluitend zoals u dit in een winkel zou doen), ontvangt u een credit van die artikelen die wij van u retour hebben ontvangen.

U ontvangt uw betaling onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug (mits u kunt aantonen dat uw bestelling binnen de termijn aan ons retour is gezonden). Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Retour sturen van uw bestelling

Retourzendingen zonder volledige omschrijving van de herroeping kunnen wij niet in behandeling nemen. Vergeet niet uw ordernummer duidelijk te vermelden.

U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van het retoursturen. Wij adviseren u ten alle tijden een verzendmethode met track en trace te kiezen. Zorgt u ervoor dat uw retour zending voldoende gefrankeerd is. Eventuele strafport wordt aan u doorberekend en in mindering gebracht op het aan u uit te betalen bedrag.

Stuurt u de artikelen uitsluitend retour naar:

ReaL-Sports

Echternachstraat 19

5224 TA 's-Hertogenbosch

 

 

Van retourzending en annulering uitgesloten zijn;

Gebruikte en/of beschadigde artikelen, artikelen die volgens opgaaf van de klant zijn, of worden gemaakt, artikelen die zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, ook wel special orders genoemd. Onderkleding is vanwege hygiene tevens uitgesloten van retourzending.

Test en/of past u de artikelen uitsluitend zoals u dit in een winkel zou doen.
Ruilen

Het ruilen van een artikel voor hetzelfde artikel in een andere maat of kleur, geldt als een nieuwe bestelling. Je retourneert je oude bestelling volgens bovenstaande richtlijnen en geeft je nieuwe bestelling door zoals je gewend bent. Wilt u het tegoed van uw retour laten verrekenen met uw nieuwe bestelling? Vult u dan het nieuwe bestelnummer in op uw retourformulier en kies bij het plaatsen van uw nieuwe bestelling voor bankoverschrijving. U ontvangt dan een bericht indien er nog een tegoed over blijft of indien er nog een bedrag moet worden bij betaald. Zijn de prijzen inmiddels gewijzigd dan gelden de nieuwe prijzen voor de nieuwe bestelling.

Ruilen of retour door een verzend- of fabricage fout

Heeft u een verkeerd artikel ontvangen of bevat het ontvangen artikel een fabricage fout? Dan meldt u dit schriftelijk per e-mail of contact formulier op onze website.

U ontvangt dan instructies voor het retoursturen.
Club bestellingen

Voor clubs/teams zijn er passeries beschikbaar tegen een borg van € 50,00.

Indien de passerie niet op een correcte manier d.w.z. netjes opgevouwen in het aangeleverde zakje retour gestuurd wordt ontvangt u de borg niet retour indien u de clubbestelling plaatst.

Indien de passerie op een correcte manier retour wordt gestuurd zal de borg in mindering gebracht worden op de factuur.

 

Mocht er dusdanige schade aan een paspakje ontstaan door onzorgvuldig gebruik, en kan deze niet meer gebruikt worden dan krijgt u een aanvullende factuur zodat wij een nieuw paspakje aan kunnen schaffen.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Zorg ervoor dat u voldoende frankeert om strafport te voorkomen. De portokosten van de retourzending worden niet vergoed, eventuele strafport wordt verrekend met uw tegoed. Wij adviseren u een verzendservice met track en trace te gebruiken. Bij een geschil dient u te kunnen aantonen dat de retourzending bij ons is binnengekomen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Van retourzending en annulering uitgesloten zijn; Gebruikte en/of beschadigde artikelen, artikelen die volgens opgaaf van de klant zijn, of worden gemaakt, artikelen die ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, ook wel special orders genoemd.

 

Artikel 9 – De prijs

Al onze prijzen zijn vermeld inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten en optionele toevoegingen. Indien een artikel op de afbeelding opties bevat die niet in de getoonde prijs verwerkt zijn staat er in de beknopte omschrijving de melding dat het artikel wordt getoond met optionele strass, jewels of toevoegingen. Prijzen zijn onderhevig aan verandering. De prijs is geldig op moment van bestelling. Indien u heeft gekozen voor vooruitbetaling per bank of betalen bij ophalen, dan is de prijs geldig voor maximaal 1 week na bestellen of maximaal 1 week na de melding dat uw bestelling gereed is om te worden verzonden en betaald. Indien er in deze tijd een prijswijziging heeft plaats gevonden, heeft ReaL-Sports het recht om de prijs na de genoemde termijn van 1 week aan te passen.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Turnpakjes Nederland niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

ReaL-Sports doet haar uiterste best om u de beste kwaliteit te leveren in afhandeling en levering van uw bestelling. Helaas maken ook wij fouten, meldt u eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk aan ReaL-Sports. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Ook kan het voorkomen dat een artikel een fabricagefout bevat. ReaL-Sports geeft 3 maanden garantie op de door haar geleverde (gebruiks)- artikelen. De garantie gaat in vanaf de afleverdatum.

Om te leren, nemen wij de artikelen met gebreken retour. Conform de wet, zullen wij het artikel repareren, of u geheel of gedeeltelijk compenseren. De garantie wordt alleen gegeven op fabricage fouten (zoals losse naden of stiksels, kapot elastiek etc.) Om in aanmerking te komen voor garantie hebben wij nodig: Het betreffende artikel, een kopie van uw aankoopbewijs en in geval van kleding het (maat) label wat zich in de kleding bevindt samen met een volledig  omschrijving van de klacht.

Wat is een fabricage fout? Dit is een defect aan een product welke NIET is ontstaan door:

 • Onjuist gebruik (bijvoorbeeld: Labels uit het pakje knippen)
 • Normale slijtage (bijvoorbeeld: Peeling, het dunner worden van materiaal en verliezen van glans van de stof)
 • Geen of slecht onderhoud (bijvoorbeeld: Niet wassen van sportkleding na ieder gebruik)
 • Kleurdoorloop (bijvoorbeeld: Bij combinatie van lichte en donkere stoffen in een pakje of gecombineerd met een broekje)

Peeling, vervaging van de kleur van de stof, verliezen van de glans van de stof en verliezen van de folie van de stof zijn normale eigenschappen van (folie) stoffen. Hier wordt dan ook geen garantie op gegeven.

Slijtage van leren producten zijn van vele factoren afhankelijk (o.a. gewicht van de drager en mate van gebruik). Het dunner worden van leren producten valt dan ook onder normale slijtage en niet onder de garantie.

Gebruikte kleding die niet is gewassen mogen wij niet in behandeling nemen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten om de kleding retour te ontvangen of het betalen van onze was kosten.

Retour gestuurde artikelen die niet onder de garantie vallen kunnen na bericht naar u retour gestuurd worden . Wij kunnen de artikelen voor u opsturen onder betaling van de bij ons geldende verzendkosten.

Turnkleding kan van verschillende fragiele materialen zijn gemaakt. Kijk daarom op onze website / klantenservice, bij tabblad wasvoorschrift, waar u de verschillende stofeigenschappen en hun duurzaamheid kunt lezen. Zo voorkomt u teleurstelling.

Volgt u de onderhouds- en gebruikers richtlijnen voor uw gymnastische kleding, materialen en hulpmiddelen op zoals vermeldt op onze website altijd op. Indien u twijfelt of uw klacht onder de garantie valt stuurt u dan eerst een foto en een omschrijving van het artikel en het defect per e-mail.

U stuurt uw retourzending altijd voldoende gefrankeerd retour voorzien van alle benodigde info. Vergeet niet uw adresgegevens en e-mail te noteren. U ontvangt binnen 2 weken na ontvangst een status van uw retourzending per e-mail.

Let op tijdens algemene vakantie perioden kan deze termijn langer zijn.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. ReaL-Sports zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal ReaL-Sports het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ReaL-Sports zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van ReaL-Sports.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ReaL-Sports tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ReaL-Sports bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Betaling en verzending

Uw bestelling wordt verzonden zodra op voorraad en uw volledige betaling is ontvangen. Heeft u gekozen voor ophalen en-of betalen bij ophalen dan ontvangt u een bericht zodra uw bestelling gereed is. Het is niet mogelijk om te kiezen voor betalen bij ophalen bij artikelen die speciaal voor u worden samengesteld.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ReaL-Sports te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft ReaL-Sports behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Bij het klikken op bestelling plaatsen gaat u een betalingsplicht bij ons aan.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. ReaL-Sports beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ReaL-Sports nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij ReaL-Sports ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ReaL-Sports binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwood kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van ReaL-Sports niet op, tenzij ReaL-Sports schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ReaL-Sports, zal ReaL-Sports naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ReaL-Sports en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 16 – Stofeigenschappen

Op onze websites vindt u een uitgebreide omschrijving van de verschillende stoffen waar onze turnkleding van gemaakt kan zijn deze vindt u bij informatie onder het tabblad material.

Op stof/kleur vervaging wordt geen garantie gegeven. Houdt u hier rekening mee bij de keuze van uw kleding.

Bij stoffen die extreem snel kunnen vervagen (Soms al bij de eerste keer dragen) wordt er in de omschrijving van het artikel verwezen naar bovenstaande stof- eigenschappen en de garantie bepalingen.

 

Artikel 17 – Zorg voor uw gymnastische kleding

Wij adviseren u de kleding na ieder gebruik te wassen om zo de glans van de stof zo lang mogelijk mooi te houden.

Turnkleding wordt net als onderkleding dicht op de huid gedragen, vandaar dat er na gebruik altijd bacterien achterblijven die met name foliestoffen kunnen aantasten.

Wij adviseren alle kleding in de wasmachine op een kort koud (maximaal 30 graden) spoelprogramma binnenste buiten te wassen met maximaal 1 theelepeltje wasmiddel Gebruikt u absoluut geen handwas of wolwas programma. Op het label in de kleding vindt u het wasadvies van de fabrikant van de kleding. Haal de kleding direct na het aflopen van het wasprogramma uit de machine. Laat het niet vochtig in elkaar liggen.

Kleding nooit laten weken, niet te heet wassen, geen wasverzachter (=lijmoplosser) gebruiken, niet wrijven of wringen.

Turnpakjes Nederland en haar leveranciers geven geen garantie als de kleding niet is gewassen en gedroogd volgens voorschrift. Als u een pakje hebt gekozen met gevoelige stoffen en kleuren is dit uw eigen risico.Quatro Gymnastics kan een retour weigeren van special orders als u zelf voor deze combinatie heeft gekozen.

 

Artikel 18 – Overige richtlijnen voor het gebruik van gymnastische materialen en hulpmiddelen

Gebruik het door u aangekochte artikel uitsluitend waarvoor het bedoeld is. Gebruik hulpmiddelen zoals turnleertjes en thuistrainingsartikelen uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijk volwassen persoon. De gymnastische sport is een zeer technische sport die uitsluitend beoefend mag worden onder begeleiding en toezicht van een daarvoor opgeleid persoon.

Controleer of laat uw materialen en hulpmiddelen regelmatig controleren op een defect of slijtage en vervang uw materialen en hulpmiddelen tijdig om ongelukken en blessures te voorkomen. Turnpakjes Nederland is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de door Turnpakjes Nederland geleverde artikelen.

 

Artikel 19 – Privacy

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt. Inlichtingen: U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neemt u hiervoor contact op met info@turnpakjesnederland.nl of stuur ons een schriftelijk verzoek per post.

Informatie aan derden: Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die  wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de krediet instelling die zorgt voor de afhandeling van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Cookies: Om te zorgen dat de websites van Yourgymworld goed werken en je fijn kunt winkelen maken wij gebruik van cookies.

Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. Cookies van Turnpakjes Nederland zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor je pc, laptop, tablet of telefoon. Cookies verdwijnen meestal als je browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment van je browser verwijderen of uitschakelen.

Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als je cookies uitschakelt.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

 

Artikel 21 – Informatieplicht

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden of het betalen van uw aankoop op een externe locatie of in onze showroom geeft u aan bekend te zijn met onze garantie voorwaarden (art.10), stofeigenschappen (art.16), wasvoorschriften(art. 17) en overige richtlijnen voor het gebruik van gymnastische materialen en hulpmiddelen.

 

Artikel 22 – Merkenrecht

De meeste merken die wij verkopen vallen onder het merkenrecht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt met een officieel distributienetwerk en dat alle intellectuele eigendommen zoals logo’s, foto’s etc. beschermd zijn. Het is dan ook niet toegestaan deze merken door te verkopen en/of  intellectuele eigendommen te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende distributeur in het betreffende land. Doet u dit wel dan riskeert u onmiddellijke rechtsgang.

 

ReaL- Sports

 

Echternachstraat 19

5224 TA 's-Hertogenbosch

Nederland

Kamer van Koophandel Nr. 63301032
BTW nummer NL193528307B02
IBAN NL90RABO0303592818
BIC RABONL2U